Thù lao dịch vụ công chứng - áp dụng từ 01/08/2016

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 7

-------------

Số: 24/2016/TB-CC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Đông, ngày 01 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO

“V/v áp dụng thù lao công chứng, chi phí khác”

 

-          Căn cứ vào điều 67 Luật Công Chứng 2014.

-          Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn.

Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2016 Phòng Công Chứng Số 7 thành phố Hà Nội, áp dụng mức thù lao soạn thảo, in ấn hợp đồng, giao dịch công chứng, chi phí khác cụ thể như sau:

 MỨC THÙ LAO SOẠN THẢO, IN ẤN HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH:   Download

STT

TÊN LOẠI VĂN BẢN

MỨC THU

( Đồng/trường hợp )

01

Các loại HĐ chuyển dịch về nhà đất như: Mua bán, tặng cho, chia tách, chuyển đổi, Văn bản chuyển nhượng hợp đồng

500.000

02

Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

500.000

03

Văn bản khai nhận, thoả thuận phân chia di sản thừa kế

1.000.000

04

Di chúc

500.000

05

Từ chối quyền nhận di sản

500.000

06

Hợp đồng thuê, mượn nhà, đất

500.000

07

Văn bản thoả thuận về tài sản của vợ chồng

500.000

08

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh …

1.000.000

09

Hợp đồng mua bán, tặng cho ô tô

500.000

10

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy

200.000

11

Văn bản sửa đổi, bổ sung, phục lục hợp đồng

500.000

12

Văn bản huỷ các hợp đồng giao dịch

500.000

13

Thông báo khai nhận di sản thừa kế

200.000

14

Hợp đồng uỷ quyền có định đoạt tài sản

500.000

15

Hợp đồng uỷ quyền không định đoạt tài sản

300.000

16

Giấy uỷ quyền

300.000

17

Các văn bản pháp lý khác

500.000

18

Kiểm tra, chỉnh sửa văn bản do người yêu cầu công chứng tự soạn thảo

500.000

CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ PHÒNG CÔNG CHỨNG

01

Có bán kính cách trụ sở PCC ≤ 10km (chi phí phát sinh theo thoả thuận)

500.000

02

Có bán kính cách trụ sở PCC từ 10km đến ≤ 20km (chi phí phát sinh theo thoả thuận)

700.000

03

Có bán kính cách trụ sở PCC từ 20km đến ≤ 40km (chi phí phát sinh theo thoả thuận)

900.000

04

Có bán kính cách trụ sở PCC > 40km (chi phí phát sinh theo thoả thuận)

1.200.000

05

Photocopy ( đồng/trang )

500

(Mức thu trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng)

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 7 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỞNG PHÒNG

 

Vũ Đông